SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. obowiązują następujące procedury:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie z objawami chorobowymi mają obowiązek śledzić na bieżąco e-dziennik i wszelkie wiadomości pojawiające się w zakładce Zadanie domowe oraz uzupełniać materiał. W przypadku trudności mogą zwrócić się po pomoc do nauczyciela korzystając z e-dziennika.
 3. Rodzice uczniów z objawami alergii są zobowiązani do przedstawienia w szkole zaświadczenia lekarskiego.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły i zachowanie zasad:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce, udać się do szatni, sprawnie przebrać i przejść do swojej klasy. Nie należy gromadzić się na korytarzu szkolnym.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Rodzice mają obowiązek zaktualizować numery telefonu i adresy mailowe w celu szybkiego kontaktu ze szkołą.
Skip to content