SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego od 1 września 2020 r. obowiązują następujące procedury:

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzice dzieci z objawami alergii są zobowiązani do przedstawienia w przedszkolu zaświadczenia lekarskiego.
 3. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej (szatni), zachowując zasady:

  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m,

  opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola należy bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 7. Rodzice mają obowiązek zaktualizować numery telefonu i adresy mailowe w celu szybkiego kontaktu z przedszkolem.
Skip to content